Економічна безпека підприємства
(ЕБП)

1. Мета навчальної дисципліни:

надання студентам базових знань і методів економічного аналізу процесів та явищ, що становлять небезпеку підприємству; формування системних уявлень про закономірності та тенденції розвитку світової і вітчизняної школи  визначення та формування системи захисту економічної безпеки підприємству, про економічний розвиток методів оцінки економічної небезпеки підприємства; визначення наукового внеску окремих шкіл і напрямів в економічну теорію та їхнього впливу на економічну безпеку держави; формування сучасного економічного мислення та світогляду студентів щодо систем захисту підприємтсва.

Предметом вивчення курсу є економічна безпека підприємства, її основні показники та методи забезпечення. Основні завдання вивчення дисципліни:

-визначити предмет, сутність та зміст економічної безпеки підприємства;

-розглянути теоретичні засади економічної безпеки підприємства;

-вміти розробляти та аналізувати стратегії економічної безпеки підприємства;

-вивчити економічні методи формування економічної безпеки підприємства;

-вивчити основні показники стану економічної безпеки підприємства.

 

2. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-                 основні поняття економічної безпеки підприємства;

-                 показники оцінки стану економічної безпеки підприємства;

-                 методи забезпечення економічної безпеки підприємства;

-                 види стратегій економічної безпеки;

-                 основні загрози економічній безпеці підприємства.

вміти:

-                 досліджувати стан підприємства та рівня його економічної безпеки;

-                 визначати загрози економічній безпеці конкретного підприємства;

-                 аналізувати стратегії економічної безпеки підприємства;

-                 розраховувати показники стану економічної безпеки підприємства.

 

3. Опис навчальної дисципліни

3.1. Загальна інформація

Форма навчання

Рік підготовки

Семестр

Кількість

Кількість годин

Вид підсумко

вого контролю

кредитів

годин

лекції

практичні

семінарські

лабораторні

самостійна робота

індивідуальні завдання

Денна

5

10

4

120

15

30

 

 

75

 

залік

Заочна

5

10

4

120

8

0

 

 

112

 

залік

 

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Теми лекційних занять

Змістовий модуль 1. (Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємства)

Тема 1. Теоретичні основи економічної безпеки підприємства.

12

1

3

 

 

8

13

1

 

 

 

12

Тема 2. Загрози безпеці підприємницької діяльності.

13

2

3

 

 

8

13

1

 

 

 

12

Тема 3. Організаційні аспекти служби безпеки підприємства.

12

1

3

 

 

8

12

 

 

 

 

12

Тема 4. Охорона законних інтересів підприємств: конфіденційна

інформація і комерційна таємниця

13

2

3

 

 

8

12

 

 

 

 

12

Тема 5. Індикатори та складові економічної безпеки підприємства

16

2

4

 

 

10

14

2

 

 

 

12

Разом за  ЗМ1

66

8

16

 

 

42

64

4

 

 

 

60

Теми лекційних занять

Змістовий модуль 2.( Механізм забезпечення економічної безпеки

підприємства)

Тема 6. Ризик та економічна безпека підприємств.

12

1

3

 

 

8

14

1

 

 

 

13

Тема 7. Ділова розвідка

13

2

3

 

 

8

14

1

 

 

 

13

Тема 8. Інформаційна безпека підприємства

14

2

4

 

 

8

14

1

 

 

 

13

Тема  9. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство в підприємницькій діяльності

15

2

4

 

 

9

14

1

 

 

 

13

Разом за ЗМ 2

54

7

14

 

 

33

56

4

 

 

 

52

Усього годин

120

15

30

 

 

75

120

8

 

 

 

112

 

 

 

 

3.4. Теми практичних занять

 

Назва теми

1

Тема 1. Теоретичні основи економічної безпеки підприємства

1. Суть та зміст безпеки, її мета і завдання; види безпеки та форми її організації, об’єкти та заходи безпеки.

2. Принципи і способи організації безпеки, основні вимоги до безпеки підприємницької діяльності.

3. Сили та засоби безпеки. Система заходів безпеки суб’єкта господарювання.

4. Підприємство в концепції національної безпеки України

2

Тема 2. Загрози безпеці підприємницької діяльності

1. Систематизація подій, погроз і діяльності по забезпеченню економічної безпеки підприємств.

2. Шахрайство як найбільш поширена загроза на власність та діяльність суб’єктів господарювання.

3. Заходи щодо захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз.

3

Тема 3. Організаційні аспекти служби безпеки підприємства.

1. Організаційні аспекти діяльності служби безпеки.

2. Координаційна роль служби безпеки підприємства в забезпеченні економічної безпеки.

3. Сили недержавних структур безпеки.

4

Тема 4. Охорона законних інтересів підприємств: конфіденційна інформація і комерційна таємниця

1. Сутність комерційної таємниці підприємства.

2. Механізм визначення переліку інформації, що становить комерційну таємницю.

3. Налагодження охорони комерційної таємниці.

5

Тема 5. Індикатори та складові економічної безпеки підприємства

1. Структура економічної безпеки підприємства та поняття індикаторів економічної безпеки.

2. Безпека підприємства у фінансовій сфері.

3. Безпека підприємства в інтелектуальній та кадровій сферах.

4. Безпека підприємства у техніко-технологічній сфері.

5. Безпека підприємства у політико-правовій сфері.

6. Безпека підприємства в інформаційній сфері.

7. Безпека підприємства в екологічній сфері.

8. Безпека підприємства в силовій сфері.

9. Ринкова складова економічної безпеки підприємства.

10. Інтерфейсна складова економічної безпеки підприємства.

6

Тема 6. Ризик та економічна безпека підприємств

1. Взаємозв'язок та взаємозалежність понять "безпека" і "ризик".

2. Менеджмент ризику в економічній безпеці підприємства.

3. Загальні положення із страхування підприємств. Страхування ризиків підприємств. 

7

Тема 7. Ділова розвідка

1. Передумови виникнення та актуальність ділової розвідки.

2. Особливості ділової розвідки.

3. Роль ділової розвідки у бізнесі.

8

Тема 8. Інформаційна безпека підприємства

1. Можливі канали та способи вилучення інформації підприємства.

2. Банківська та комерційна таємниця, конфіденційна інформація, їх суть та зміст, правова оцінка інформації з обмеженим доступом.

3. Організація захисту інформації з обмеженим доступом на підприємстві, відповідальність за посягання на інформацію з обмеженим доступом.

9

Тема  9. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство в підприємницькій діяльності

Питання:

1. Недобросовісна конкуренція у підприємницькій діяльності та її правова оцінка.

2. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство у взаємовідносинах суб’єктів ринку.

3. Організація захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції та промислового шпигунства.

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань

 

1. Сучасне розуміння економічної безпеки підприємства, її місце і роль в системі управління підприємством.

2. Інтелектуальний капітал підприємства: формування, використання і захист прав власності.

3. Об'єкти і предмет економічної безпеки.

4. Прикладне значення вивчення організаційно-методологічних питань забезпечення економічної безпеки бізнесу.

5. Сутність і зміст внутрішніх і зовнішніх загроз економічній безпеці підприємства.

6. Формування системи ключових контрольних індикаторів оперативного і стратегічного моніторингу.

7. Функціональні складові економічної безпеки підприємства.

8. Диференціація інформаційних потоків за вимогами основних користувачів як засіб запобігання зниженню рівня економічної безпеки.

9. Алгоритм проведення аналізу рівня економічної безпеки підприємства.

10. Спосіб організації бізнес-процесів підприємства як основа побудови механізму формування економічної безпеки підприємства.

11. Фінансова складова економічної безпеки підприємства.

12. Видова класифікація моделей діагностики економічної безпеки діяльності підприємств.

13. Суть і особливості ресурсно-функціональної складової економічної безпеки сучасних підприємств.

14. Вітчизняні та зарубіжні моделі захисту прав власності: переваги і недоліки.

15. Сутність і зміст внутрішніх і зовнішніх загроз економічній безпеці підприємства.

16. Оцінка якості бізнес-процесів підприємства в контексті стратегічної безпеки підприємства.

17. Розрахунок ефективності вжитих заходів щодо забезпечення економічної безпеки підприємства.

18. Поняття і завдання конкурентної розвідки, основні форми забезпечення безпеки бізнесу.

19. Джерела комерційної інформації: класифікація, характеристика, оцінка рівня достовірності.

20. Оцінка рівня економічної безпеки підприємств різних сфер бізнесу.

21. Проектування внутрішніх механізмів забезпечення економічної безпеки підприємства.

22. Економічна безпека промислового підприємства в умовах кризового розвитку.

23. Способи забезпечення інформаційної безпеки підприємства

24. Фіктивна і тіньова підприємницька діяльність як загроза економічній безпеці підприємства.

25. Екологічна безпека підприємства: формування та оцінка.

26. Дотримання вимог економічної безпеки при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.

27. Системи управління економічною безпекою підприємства.

28. Конкурентна розвідка сучасних підприємств і способи захисту комерційних інтересів.

29. Планування і регулювання роботи служби економічної безпеки підприємства.

30. Економічна безпека зростаючих компаній: аналіз і особливості підтримки.

31. Структура економічної безпеки сучасних підприємств.

32. Організація служби економічної безпеки на середніх і великих підприємствах: функції, повноваження, технології роботи.

33. Методика віднесення інформації до комерційної таємниці.

34. Основні завдання та напрямки забезпечення економічної безпеки підприємств різних сфер бізнесу.

35. Оцінка ризиків, що виникають у сфері підприємницької діяльності.

36. Функції системи забезпечення економічної безпеки на різних стадіях розвитку компаній.

 

3.7. Самостійна робота

 

Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни «Економічна безпека підприємства» включає самостійне опрацювання студентами певного кола питань. Самостійна робота студентів із літературними джерелами пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває здатність самостійно аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу дисципліни.

Самостійна робота студентів включає:

ü Конспектування та вивчення передбаченої літератури;

ü Опрацювання лекційного матеріалу;

ü Ознайомлення з досвідом практичної діяльності підприємств;

ü Вивчення відповідних нормативно-законодавчих актів;

ü Збір інформації для виконання індивідуального завдання;

ü Вивчення методик проведення досліджень стану економічної безпеки підприємств та здійснення необхідних розрахунків;

ü Розв'язування ситуаційних задач;

ü Підготовку до заліку.

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами теоретичного матеріалу дисципліни «Економічна безпека підприємства», а й науково-дослідна робота з вивчення аспектів діяльності підприємств щодо захисту їх економічних інтересів.

 

 

Назва теми

1

Теоретичні основи економічної безпеки підприємства

2

Загрози безпеці підприємницької діяльності

3

Організаційні аспекти служби безпеки підприємства.

4

Охорона законних інтересів підприємств: конфіденційна інформація і комерційна таємниця

5

Індикатори та складові економічної безпеки підприємства

6

Ризик та економічна безпека підприємств

7

Ділова розвідка

8

Інформаційна безпека підприємства

9

Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство в підприємницькій діяльності

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни

           

 

 Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється на семінарських, практичних заняттях та при виконанні індивідуальних завдань.

Контрольні заходи здійснюються викладачами і включають поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає при поточних видах контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (залік).

Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю.

Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля.

Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 30; 2 модуль – 30 балів.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка (бали)

Пояснення за

розширеною шкалою

Відмінно

A (90-100)

відмінно

Добре

B (80-89)

дуже добре

C (70-79)

добре

Задовільно

D (60-69)

задовільно

E (50-59)

достатньо

Незадовільно

FX (35-49)

(незадовільно)

з можливістю повторного складання

F (1-34)

(незадовільно)

з обов'язковим повторним курсом

 

5. Засоби оцінювання

 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Економічна безпека підприємства» викладач повинен використовувати наступні навчальні технології:

- на лекціях концентрувати увагу студентів на проблемних питаннях;

- наводити конкретні приклади практичного застосування отриманих на заняттях знань, звертатись до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем;

- заохочувати студентів до дискутування, обміну думками з приводу окремих питань;

- на практичних заняттях організовувати роботу групи;

- практикувати аналіз конкретних виробничих ситуацій;

- організовувати презентації самостійно виконаних робіт;

- використовувати такі активні методи навчання, як елементи ділової гри та мозкова атака.

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю

 

Контрольні заходи здійснюються викладачами і включають поточний і підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі. Формою підсумкового  контролю є залік.

 

7. Рекомендована література

7.1. Базова (основна)

 

1. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства: Навчальний посібник / Л.І. Донець. – Київ: Центр навчальної літератури, 2008. – 238 с.

2. Захаров О. І., Пригунов П. Я. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності: Навч. посібник. – К., 2008. – 257 с.

3. Ортинський В. Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [В. Л. Ортинський, І.С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. – К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.

 

7.2. Допоміжна

 

1. Арманова Н.С. Визначення рівня економічної безпеки підприємства для забезпечення ефективного адміністрування [Електронний ресурс] / Н.С. Арматова, А.В.Атрашкова // Економіка: реалізації часу. –2012. –  №1. – С. 19-23. – Режим доступу:  http://economics/opu/ua/files/2012/№1/19-23/pdf.

2. Бараннік В.О. Економічна безпека держави та основні її складові: нові підходи до оцінки інтегрального рівня / Матеріали І-ої Міжнародній науково-практичній конференції «Ділове та державне адміністрування» 27–29 квітня 2011р., Луганськ – Слов'янськ. – Луганськ: ПП Ільков В.Г., 2011. – С.205-211.

3. Белоусова І. А. Модернізація системи економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності в процесі управління витратами / І. А. Белоусова. – Київ, 2010. – 506 с.

4. Голіков І. В. Сутність та еволюція поняття економічна безпека / І. В. Голіков // Проблеми економіка. – 2014. – № 1. – С. 309 – 314.

5. Іляш О. І. Наукові передумови ідентифікації категорії «соціальна безпека регіону» / О.І Іляш // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки – Сер. «Регіональна економіка». – 2010. – Вип. 7 (27). Ч. 3. – С. 37-62.

6. Зачосова Р.В. Класифікація загроз сталості економічної безпеки компаній з управління активами / Н.В. Зачосова // Економіка Фінанси Право. – 2010. – № 3. – С. 7-12.

7. Краснощокова Ю.  В. Інноваційна безпека підприємства як  запорука конкурентоспроможності в умовах інтеграції: [Електронний ресурс] / Ю. В. Краснощокова // Управління розвитком. – 2011. – № 4 (101) – С.  177–178. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_4/u1104kr4.pdf.

8. Малютін О.К. Інвестиційна складова економічної безпеки країни / О.К. Малютін // Сучасні проблеми економіки та менеджменту: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2011. – С. 550-551.

9. Орлик О.В. Економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та методи забезпечення // Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки (Монографія). – 2014. – Дніпропетровськ: Науковий журнал «Економіка і фінанси» – С. 176-183

10. Петрушевська В. В. Економічна безпека держави: зміст і класифікація загроз / В. В. Петрушевська // Ефективність державного управління. -2012. - №32. – С. 441-448.

11. Про основи національної безпеки України : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

12. Смоквіна Г.А. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства: теоретичний досвід і практичне використання / Г.А. Смоквіна // Бізнес-Інформ. – 2015. – № 11. – С. 231-239.

13. Фоміченко І.П. Формування системи управління економічної безпеки на підприємствах України / І.П. Фоміченко, С. О. Баркова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2013 – №3 (23) – С. 57-66.

14. Череп А. В., Лубенець І. О. Концептуальні засади економічної безпеки підприємств: Вісник Запорізького національного університету №1 (5) – Запорізький національний університет, Україна – 2010 – С.  63-66. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Vest_Ek5-1-2010-PDF/062-66.pdf

 

8. Інформаційні ресурси

 

1.www.me.gov.ua – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

2.www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

3.www.scnm.gov.ua – Державний комітет України у справах національностей та міграцій

4.www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

5.www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

6.www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин

7.www.igls.com.ua – Інститут глобальних стратегій

8.www.ier.kiev.ua – Інститут економічних досліджень і політичних консультацій

9.www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

10.www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

11.www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 

Додатково

(для контролю та самоконтролю роботи студента)

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Для прикладу (залік)

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота)

Кількість балів (залікова робота)

Сумарна

к-ть балів

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

МКР

Т6

Т7

Т8

Т9

МКР

40

100

4

4

4

4

4

10

5

5

5

5

10

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

МКР- модульна контрольна робота