Кадрова безпека
(Кадрова безпека)

1. Мета навчальної дисципліни:

надання комплексу економічних знань та формування у студентів підприємницького світосприйняття, підприємницьких умінь і навичок, оволодіння знаннями навичками, ознайомлення студентів із теоретичними основами забезпечення кадрової безпеки підприємств, формування концептуальних методологічних навичок щодо застосування міжнародних стандартів в сфері забезпечення безпеки підприємств, прищеплення основних цінностей безпекової культури, яка є стрижнем для здійснення практичної діяльності щодо забезпечення безпеки підприємств.

 

2. Результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні    цілі,  напрями     і        принципи   забезпечення кадрової безпеки підприємства:

- об'єкт і предмет теорії управління безпекою підприємств;

- концептуальні основи управління кадровою безпекою підприємства;

- методи теорії управління кадровою безпекою підприємства;

- алгоритм моделювання системи безпеки підприємства;

- механізми діагностування та управління загрозами та небезпеками;

- ознаки загроз та небезпек;

- засади державної політики забезпечення безпеки підприємства;

- практичні правила організації захисту ресурсів підприємств відповідно до вимог міжнародних стандартів;

- технології й методи управління персоналом;

- основи теорії організації й управління, планування і прогнозування кадрової роботи в організації, фахової орієнтації, якісного аналізу складу кадрів, організації і соціальної адаптації працівників, науково обґрунтованого добору і розстановки кадрів; організації діловодства в умовах використання електронно- обчислювальної техніки;

- форми і джерела комплектування штатів, оплати праці, матеріального і морального заохочування, шляху їх удосконалювання :

- принципи кадрової політики, форми і методи планування й організації роботи з кадрами;

- сучасні підходи до організаційного проектування систем безпеки.

Вміти:

- використовувати теоретичні знання дисципліни у практичній діяльності:

- застосовувати методологію даної дисципліни при моделюванні систем безпеки;

- описувати моделі загроз та небезпеки:

- формувати адекватні загрозам та небезпекам системи безпеки;

- аналізувати погляди на природу кадрової політики і використання людського фактора вже існуючі і які формуються:

- оцінювати кадри управління, працювати з резервом керівників, із фахівцями і майстрами, організовувати навчання персоналу;

- керувати діяльністю служб по управлінню персоналом щодо планування та реалізації ділової кар'єри персоналу організації:

- використовувати методи формування стабільного висококваліфікованого персоналу, оцінки стану плинності кадрів, розробки і впровадження заходів щодо підвищення стабільності кадрів, керування мобільністю персоналу на виробництві

- координувати діяльність усіх служб і підрозділів організації в сфері ефективного управління людськими ресурсами з урахуванням людського фактору.

 

 

 

 

 

 

 

3. Опис навчальної дисципліни

3.1. Загальна інформація

 

Форма навчання

Рік підготовки

Семестр

Кількість

Кількість годин

Вид підсумко

вого контролю

кредитів

годин

лекції

практичні

семінарські

лабораторні

самостійна робота

індивідуальні завдання

Денна

5

11

3

90

14

21

0

0

55

0

іспит

 

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

сем

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Теми лекційних занять

Змістовий модуль 1. (Поняття та зміст кадрової безпеки)

Тема 1. Об'єкт, предмет і завдання дисципліни

8

1

2

 

 

5

-

-

-

-

-

-

Тема 2. Теоретичні основи кадрової безпеки підприємства

8

1

2

 

 

5

-

-

-

-

-

-

Тема 3. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

9

2

2

 

 

5

-

-

-

-

-

-

Тема 4. Формування колективу організації

8

1

2

 

 

5

-

-

-

-

-

-

Тема 5. Кадрова політика підприємства

9

2

2

 

 

5

-

-

-

-

-

-

Тема 6. Форми та методи комплектування організації персоналом

8

1

2

 

 

5

-

-

-

-

-

-

 Разом за ЗМ 1

50

8

12

 

 

30

-

-

-

-

-

-

Теми лекційних занять

Змістовий модуль 2.(Система роботи з персоналом організації в контексті забезпечення безпеки підприємства)

Тема 1. Оцінка персоналу

8

1

2

 

 

5

-

-

-

-

-

-

Тема 2. Професійний розвиток і навчання персоналу

8

1

2

 

 

5

-

-

-

-

-

-

Тема 3. Управління використанням персоналу

7

1

1

 

 

5

-

-

-

-

-

-

Тема 4. Міжнародні стандарти соціальної відповідальності. Політика безпеки.                       

9

2

2

 

 

5

-

-

-

-

-

-

Тема 5. Міжнародний досвід організації кадрової безпеки підприємства

8

1

2

 

 

5

-

-

-

-

-

-

Разом за ЗМ 2

40

6

9

 

 

25

-

-

-

-

-

-

Усього годин

90

14

21

 

 

55

-

-

-

-

-

-

 

3.4. Теми практичних занять

 

 

Назва теми

1.

Об'єкт, предмет і завдання дисципліни

2.

Теоретичні основи кадрової безпеки підприємства

3.

Управління персоналом в системі менеджменту організацій

4.

Формування колективу організації

5.

Кадрова політика підприємства

6.

Форми та методи комплектування організації персоналом

7.

Оцінка персоналу

8.

Професійний розвиток і навчання персоналу

9.

Управління використанням персоналу

10.

Міжнародні стандарти соціальної відповідальності. Політика безпеки.        

11.

 Міжнародний досвід організації кадрової безпеки підприємства

 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань

 

 

Назва теми

1

Передумови створення кадрової безпеки підприємства.

2

Кадрова безпека – основа економічної безпеки підприємства.

3

Зовнішні на внутрішні загрози кадрової безпеки підприємства.

4

Управління кадровою безпекою підприємства в контексті соціально-економічного розвитку організації.

5

Удосконалення шляхів протидії загрозам інформаційної безпеки підприємства з боку персоналу.

6

Формування та оцінювання кадрової безпеки підприємства.

7

Механізм попередження та нейтралізації загроз кадрової безпеки підприємства.

8

Забезпечення кадрової безпеки підприємств в умовах конфліктного середовища.

9

Удосконалення методики визначення інтегрального індексу

кадрової безпеки підприємства.

10

Визначення індикаторів кадрової безпеки в складі фінансово

- економічної безпеки.

11

Аналіз стану кадрової безпеки та лояльності персоналу промислових підприємств.

12

Кадрова безпека підприємства як об’єкт теоретичного дослідження.

13

Загрози кадровій безпеці та методи їх попередження в виробничо-комерційної діяльності підприємств.

14

Кадрова політика та шляхи її покращення.

15

Кадрова політика: важелі впливу на ефективність та механізми реалізації.

16

Міжнародний досвід управління персоналом в умовах загроз і небезпек зовнішнього середовища.

17

Європейський досвід організації кадрової безпеки підприємства.

18

Міжнародні стандарти соціальної відповідальності.

19

Управління персоналом в системі менеджменту організацій

20

Сучасні методи оцінювання кадрової безпеки підприємства.

 

 

3.7. Самостійна робота

 

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною «Кадрова безпека» включає такі форми:

1. самостійна робота студентів з літературними джерелами та інтернет-ресурсами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу;

2. підготовка до практичних та семінарських занять;

3. підготовка до виконання модульних завдань;

4. виконання обов’язкових та вибіркових завдань, поданих у карті самостійної роботи студента;

5. систематика вивченого матеріалу дисципліни перед іспитом.

Самостійна робота студентів оцінюється викладачем під час проведення практичних занять відповідно до визначених критеріїв.

 

 

Назва теми

1.

Об'єкт, предмет і завдання дисципліни

2.

Теоретичні основи кадрової безпеки підприємства

3.

Управління персоналом в системі менеджменту організацій

4.

Формування колективу організації

5.

Кадрова політика підприємства

6.

Форми та методи комплектування організації персоналом

7.

Оцінка персоналу

8.

Професійний розвиток і навчання персоналу

9.

Управління використанням персоналу

10.

Міжнародні стандарти соціальної відповідальності. Політика безпеки.        

11.

 Міжнародний досвід організації кадрової безпеки підприємства

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни

 

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється на семінарських, практичних заняттях та при виконанні індивідуальних завдань.

Контрольні заходи здійснюються викладачами і включають поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає при поточних видах контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (іспиту).

Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 30; 2 модуль – 30 балів.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка (бали)

Пояснення за

розширеною шкалою

Відмінно

A (90-100)

відмінно

Добре

B (80-89)

дуже добре

C (70-79)

добре

Задовільно

D (60-69)

задовільно

E (50-59)

достатньо

Незадовільно

FX (35-49)

(незадовільно)

з можливістю повторного складання

F (1-34)

(незадовільно)

з обов'язковим повторним курсом

 

 

 

 

Поточний контроль

Завданням поточного контролю є перевірка засвоєння теоретичного матеріалу, умінь аналізувати відповідні явища і процеси, що стосуються системи управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання, розробляти рекомендації щодо їхнього покращення, навичок проведення розрахунків, умінь самостійно опрацьовувати матеріал, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація) під час проведення семінарських, практичних та індивідуальних занять.

Під час проведення семінарських занять контроль знань студентів здійснюється у традиційній і нетрадиційній формах. Зокрема, застосовуються такі методи контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з теми заняття, письмове складання студентами тестів.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

  • експрес-опитування;
  • підготовка рефератів та ІНДЗ;
  • тестування;
  • письмове визначення основних понять;
  • самостійні роботи;
  • розв’язання ситуаційних вправ тощо.

 

Модульний контроль

Вивчення матеріалу тем навчальної дисципліни передбачається за двома змістовими модулями. Модульний контроль здійснюється у формі контрольної роботи, яка передбачає завдання у декількох варіантах.

 

 

 

5. Засоби оцінювання

 

Методи та засоби діагностики успішності навчання студентів включають: усне опитування, експрес-опитування,  розв’язування ситуаційних вправ, контрольні роботи, самостійні роботи, тестові завдання, іспит.

 

Перелік  контрольних питань до дисципліни для поточного самоконтролю та самоперевірки тем та змістових модулів

 

1. Сутність та зміст кадрової безпеки підприємства.

2. Характеристика        основних   напрямів    забезпечення кадрової безпеки підприємства.

3. Методи забезпечення кадрової безпеки підприємства.

4. Особливості використання спеціальних знань при забезпеченні кадрової безпеки. Моніторинг стану персоналу.

5. Мета, завдання та функції управління персоналом.

6. Основні поняття теорії управління персоналом.

7. Фактори впливу на людей в системі управління персоналом.

8. Класифікація та зміст принципів управління персоналом.

9. Зарубіжний досвід управління персоналом.

10. Персонал       організації як      суб’єкт       та      об’єкт управління.        11. Структура персоналу організації.

12. Компетентність працівника: сутність та види.

13. Виробничий колектив як соціальна група.

14. Етапи створення і розвитку трудового колективу.

15. Формальні і неформальні групи, їх роль в діяльності організації.

16. Суть     та      стадії згуртованості      колективу  організації.

17. Фактори,       що впливають на згуртованість колективу.

18. Сутність та значення соціального розвитку колективу.

19. Взаємозв’язок стратегії управління персоналом та кадрової політики.

20. Поняття і типи кадрової політики. Етапи розробки кадрової політики організації.

21. Стратегічне управління персоналом організації.

22. Роль та призначення сучасних служб персоналу в організації. Організаційне проектування кадрових служб.

23. Функції,         права та      відповідальність сучасних    служб  управління персоналом.

24. Інформаційне забезпечення служб персоналу.

25. Нормативно-правове забезпечення кадрових служб.

26. Сутність, цілі та завдання кадрового планування.

27. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел залучення персоналу.

28. Планування та прогнозування чисельної потреби в персоналі організації.

29. Визначення витрат, необхідних для забезпечення організації робочою силою.

30. Трудова адаптація персоналу.

31. Зміст, завдання і основні підходи до оцінки роботи персоналу.

32. Процедура проведення оцінки персоналу.

33. Методи оцінки персоналу

34. Суть професійного розвитку персоналу.

35. Підвищення кваліфікації кадрів.

36.Політика забезпечення надійності персоналу.

37. Критерії оцінки надійності персоналу підприємства.

38. Сучасні технології забезпечення надійності персоналу.

39. Методи забезпечення надійності персоналу.

40. Складові лояльності персоналу.

41. Чинники формування лояльності персоналу.

42. Рівні лояльності персоналу.

43. Показники лояльності персоналу. Сучасні методи оцінки лояльності персоналу підприємства.

44. Формування кадрового резерву. Управління плинністю кадрів на підприємстві.

45. Соціальне партнерство на підприємстві: суть і функції.

46. Оцінка ефективності діяльності служби персоналу організації.

47. Оцінка економічної і соціальної ефективності проектів, спрямованих на вдосконалення системи управління персоналом.

48. Організація та джерела залучення персоналу.

49. Суть контрактної форми найму.

50. Кадровий аудит.

51. Суть     професійного      розвитку    та      завдання    управління ним. Характеристика видів професійного навчання персоналу.

52. Методи і форми професійного розвитку. Підвищення кваліфікації кадрів (персоналу).

53. Зміцнення безпеки підприємства через навчання працівників.

54. Модель представлення системи інформаційної безпеки.

56. Загрози підприємству та шляхи їх запобігання.

57. Загальна характеристика забезпечення безпеки підприємств: міжнародний досвід. Модель безпеки підприємства.

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю

 

Контрольні заходи здійснюються викладачами і включають поточний і підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі. Формою підсумкового  контролю є іспит.

 

 

7. Рекомендована література

 

7.1. Базова (основна)

 

1. Зубок М. І. Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навчальний посібник / М. І. Зубок, В.С. Рубцов, С. М. Яременко, В.Г. Гусаров. – К.: , 2012 – 226 с.

2. Отенко І. П. Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / укл. І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 251с. 

3. Управління персоналом: підручник / [В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Данюка. – К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 2013. – 666 с.

 

 

7.2. Допоміжна

 

1. Гримак О. Я. Кадровий потенціал − запорука кадрової безпеки підприємства / О. Я. Гримак, І. Я. Бурда // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. – 2016. – Т. 18, № 2. – С. 41-47.

2. Даниленко С. В. Підходи до управління кадровою безпекою підприємства в ході реструктуризації / С. В. Даниленко // Проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 146-150.

3. Дробний Б. М. Кадрова та інтелектуальна безпека підприємства // Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/43_DWS_2015/Economics/10_203131.doc. htm.

4. Економічна та майнова безпека бізнесу : навчальний посібник / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 180 с.

5. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

6. Ілляшенко С. М., Колодка А.В. Роль іміджу у забезпеченні економічної безпеки підприємства. – Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С.436-445.

7. Кавтиш О. П. Системна природа кадрової безпеки підприємства / О. П. Кавтиш // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2015. – № 12. – С. 181-189.

8. Кіпчарська Я. М. Економічна безпека підприємства: суть, зміст, складові її забезпечення / Я. М. Кіпчарська // Наукові записки. – 2013. – 2(43). – С. 63‑72.

9. Кравченко В.О. Інноваційний розвиток як основа економічної безпеки підприємства / В.О. Кравченко // Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. — 2013. – № 26 (205). – С. 122-131.

10. Кравченко В. О. Кадрова безпека – основа економічної безпеки підприємства / В. О. Кравченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . – 2014. – № 1. – С. 301-305.

11. Линник О. І. Стратегія економічної безпеки підприємства як фактор зменшення впливу зовнішніх та внутрішніх загроз / О. І. Линник, Н. В. Артеменко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2013. –№ 67. –С. 159-169.

12. Лугова В. М. Соціальна безпека як ключова підсистема безпеки підприємства / В. М. Лугова, Т. В. Голубєва // Бізнесінформ. Економіка – 2011. – № 10 – С. 69-72.

13. Мехеда Н.Г. Соціально – мотиваційні складові кадрової безпеки / Н.Г. Мехеда, А.І. Маренич // Фінансовий простір. – 2012. – № 2 (6). – с. 38-45.

14. Назарова Г. Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства / Г. Назарова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2010. – Вип.15. – С. 34-37.

15. Назарова Г.В. Удосконалення методики розрахунку інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства / Г.В. Назарова. С.М. Лобазов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – №1 (17) – С. 134-139.

16. Томаневич Л.М. Кадрова безпека підприємства як об’єкт теоретичного дослідження // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – Львів, 2009. – Вип. №1 – С. 185-192.

17. Чередниченко Н.В. Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства // Управління фінансово-економічною безпекою: матеріали науково- практичної конференції. – Суми: СумДу, 2009. – С. 51-53.

18. Штамбург Н. В. Складові економічної безпеки підприємства / Н. В. Штамбург // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – № 1(4). – C. 490-496.

19. Яременко О. Ф. Кадрова безпека підприємства: концептуальні основи забезпечення / О. Ф. Яременко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 2(1). – С. 29-32.

 

8. Інформаційні ресурси

 

1. www.me.gov.ua – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

2. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

3. www.scnm.gov.ua – Державний комітет України у справах національностей та міграцій

4. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

5. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

6. www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин

7. www.igls.com.ua – Інститут глобальних стратегій

8. www.ier.kiev.ua – Інститут економічних досліджень і політичних консультацій

9. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

10. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

11. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

Додатково

(для контролю та самоконтролю роботи студента)

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота)

Кількість балів (екзамен)

Сумарна

к-ть балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

МКР

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

МКР

3

3

3

3

4

4

10

4

4

4

4

4

10

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

МКР – модульна контрольна робота