Основи управління персоналом
(Основи управління персоналом)

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

(повне найменування вищого навчального закладу)

Економічний факультет

____________________________________________________________________________________________

    (назва інституту / факультету)

 

Кафедра Економіки підприємства та управління персоналом

(назва кафедри)

 

 

          

 “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан

______________________________

“______”_______________2018 року

(для факультетських обовязкових  та вибіркових дисциплін,

які читаються на інших інститутах, факультетах)

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 навчальної дисципліни

Основи управління персоналом

(назва навчальної дисципліни)

                ____________________________________________________

                                                     (вказати: обов’язкова / вибіркова )

Освітньо-професійна програма ________________________________

(назва програми)

Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення»

(вказати: код, назва)

Галузь знань 23 «Соціальна робота»

(вказати: шифр, назва)

Рівень вищої освіти перший бакалаврський

(вказати: перший бакалаврський/другий магістерський)

Філософсько-теологічний факультет___________

(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою)

 

Мова навчання ________________українська______________________

                                (вказати: на якій мові читається дисципліна)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівці 2018 рік

Робоча програма навчальної дисципліни основи управління персоналом складена                                                                                     (назва навчальної дисципліни)

відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 2015 р.) та відповідає освітньо-професійній  програмі_________________________

______________________________________________________________________                                                                                              (назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва)

затвердженої Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  (Протокол № від «9» від 2 вересня 2018 року).

 

 

Розробники: Кутаренко Наталія Ярославівна, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, кандидат економічних наук

(П.І.Б. авторів, посада, науковий ступінь, вчене звання)

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства та управління персоналом

 

Протокол № 1 від   “29” серпня 2018 року

 

Завідувач кафедри   ______    Лопатинський Ю.М.

                                                      (підпис)             (прізвище та ініціали)        

 

 

Схвалено методичною радою економічного факультету

 

Протокол № 1  від “31серпня  2018 року

 

Голова методичної ради економічного факультету                ______    __Грешко Р.І.__

                                                                                                                                                           (підпис)             (прізвище та ініціали)        

 

_________________________________________________

_________________________________________________

Погоджено з методичною радою інституту / факультету

 (на якому читається дана дисципліна)

 

Протокол № _____  від “____”____________ 2018 року

 

Голова методичної ради інституту / факультету  ______    _______________

                                                                                                                            (підпис)             (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

ÓКутаренко Н.Я., 2018рік

ÓКутаренко Н.Я., 2018рік

1. Мета навчальної дисципліни: формувати системні знання теорії та практики управління персо­налом різноманітних організацій, що функціонують у сфері наці­ональної економіки України.

За сучасних умов, щоб бути кваліфікованим працівником за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» варто уміти знайти підхід до людини, розкрити її внутрішній світ, визначити її потреби та можливості й спрямувати їх у потрібне русло, одним із напрямів отримання знань з даних питань є вивчення дисципліни «Основи управління персоналом».

 

2. Результати навчання:

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:

знати:

- формування ефективної системи управління персоналом в організаціях;

- обґрунтування концептуальних засад та методологічних принципів управління персоналом;

- формування та аналіз стану кадрової політики організацій, установ;

-управління соціальним розвитком трудового колективу;

- формування успішної команди як соціального утворення;

- застосування сучасних методів планування та прогнозування потреб у персоналі;

- організування набору і відбору персоналу у підприємстві;

- навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників на етапі розвитку персоналу організації;

- управління діловою кар’єрою та службово-професійним рухом управлінців з метою їх розвитку;

- атестування персоналу та використання результатів у системі мотивування;

- оцінювання ефективності та результативності управління персоналом.

вміти:

-вміти характеризувати індивідуальні особливості (сильні та слабкі риси характеру) працівника;

- знати джерела пошуку кандидатів на вакантні посади у підприємство та обирати з них найбільш економічно доцільні;

- володіти методами ефективного комплектування штату та адаптації працівників;

- вміти проводити співбесіду з кандидатами на вакантні посади у підприємство та аналізувати анкетні дані;

- складати план заходів із профорієнтаційної роботи в трудовому колективі;

- розробляти пропозиції до плану соціального розвитку трудового колективу організації;

- знати форми та методи навчання працівників та застосовувати їх залежно від потреб підприємства;

- володіти навичками розрахунку показників руху персоналу в організації;

- мати уявлення про сутність соціального партнерства у підприємстві та знати зміст колективного договору;

- вміти забезпечувати високий рівень трудової дисципліни працівників та підвищувати його;

- готувати пропозиції щодо проведення економічно обґрунтованої політики вивільнення персоналу та попередження плинності персоналу;

- вміти оцінювати рівень ефективності роботи з персоналом за різними показниками.

3. Опис навчальної дисципліни

3.1. Загальна інформація

 

Форма навчання

Рік підготовки

Семестр

Кількість

Кількість годин

Вид підсумко

вого контролю

кредитів

годин

лекції

практичні

семінарські

лабораторні

самостійна робота

індивідуальні завдання

Денна

3

5

3

90

0

30

0

0

60

0

залік

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

Л

п

сем

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Теми практичних занять

 Змістовий модуль 1. (Суть та особливості  управління персоналом)

Тема 1. Методологічні аспекти управління персоналом

9

 

3

 

 

6

-

-

-

-

-

-

Тема 2. Стратегія та політика управління персоналом організації

9

 

3

 

 

6

-

-

-

-

-

-

Тема 3. Ресурсне забезпечення управління персоналом

9

 

3

 

 

6

-

-

-

-

-

-

Тема 4. Соціально-психологічні   аспекти  управління персоналом

9

 

3

 

 

6

-

-

-

-

-

-

Тема 5. Планування та формування персоналу

9

 

3

 

 

6

-

-

-

-

-

-

 Разом за ЗМ 1

45

 

15

 

 

30

-

-

-

-

-

-

Теми практичних занять

Змістовий модуль 2.(Розвиток, оцінювання, та ефективність управління персоналом)

Тема 6. Розвиток персоналу

9

 

3

 

 

6

-

-

-

-

-

-

Тема 7. Оцінювання персоналу

9

 

3

 

 

6

-

-

-

-

-

-

Тема 8. Мотивація та стимулювання персоналу

9

 

3

 

 

6

-

-

-

-

-

-

Тема 9. Соціальне парнерство на підприємстві

9

 

3

 

 

6

-

-

-

-

-

-

Тема 10. Ефективність управління  персоналом

9

 

3

 

 

6

-

-

-

-

-

-

Разом за ЗМ 2

45

 

15

 

 

30

-

-

-

-

-

-

Усього годин

90

 

30

 

 

 60

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

3.4. Теми практичних занять

 

Назва теми

1.

Методологічні аспекти управління персоналом

2.

Стратегія та політика управління персоналом організації

3.

Ресурсне забезпечення управління персоналом

4.

Соціально-психологічні   аспекти  управління персоналом

5.

Планування та формування персоналу

6.

Розвиток персоналу

7.

Оцінювання персоналу

8.

Мотивація та стимулювання персоналу

9.

Соціальне парнерство на підприємстві

10.

Ефективність управління  персоналом

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань

 

 

Назва теми

1

Місце і роль служби управління персоналом у розробленні стра­тегії управління організацією і стратегії розвитку персоналу.

2

Характеристика джерел забезпечення додаткової потреби в робітниках і фахівцях організації.

3

Перспективні форми навчання персоналу організації (на при­кладах передового світового досвіду).

4

Сутність ділової оцінки персоналу та її значення для формуван­ня конкурентоспроможного персоналу.

5

Особливості атестації персоналу на державних підприємствах (в організаціях) України та шляхи підвищення її ефективності.

6

Роль і місце моральної та психологічної готовності особистості до професійної діяльності.

7

Значення інтелектуального капіталу при формуванні працівни­ка нового типу.

8

Обґрунтування головних напрямів удосконалення соціальної структури трудового колективу організації.

9

Управління соціальним розвитком персоналу організації.

10

Шляхи вдосконалювання системи матеріального та морального стимулювання персоналу з метою посилення його зацікавленості у підвищенні своєї професійної майстерності.

11

Сутність систем атестації персоналу в країнах з розвиненою ринковою економікою.

12

Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників. Особливості формування кадрового резерву.

13

Відмінності в політиці управління персоналом залежно від моделі ринку праці.

14

Типи та причини конфліктів, методи їх розв'язання. Стратегії та методи управління конфліктами. Управління стресами.

15

Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності підприємства.

16

Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності.

17

Мотивація трудової діяльності персоналу. Теорії мотивації персоналу: змістовні та процесуальні.

18

Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів.

19

Методи оцінювання персоналу: “ессе”,  графічна шкала оцінок, ранжування, біхевіористична шкала, алфавітно-числова шкала.

20

Критерії ефективності роботи персоналу. Використання якісних і кількісних показників.

 

3.7. Самостійна робота

 

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною «Основи управління персоналом» включає такі форми:

1. самостійна робота студентів з літературними джерелами та інтернет-ресурсами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу;

2. підготовка до практичних та семінарських занять;

3. підготовка до виконання модульних завдань;

4. виконання обов’язкових та вибіркових завдань, поданих у карті самостійної роботи студента;

5. систематика вивченого матеріалу дисципліни перед іспитом.

 

Самостійна робота студентів оцінюється викладачем під час проведення семінарських та практичних занять відповідно до визначених критеріїв.

 

 

Назва теми

1.

Методологічні аспекти управління персоналом

2.

Стратегія та політика управління персоналом організації

3.

Ресурсне забезпечення управління персоналом

4.

Соціально-психологічні   аспекти  управління персоналом

5.

Планування та формування персоналу

6.

Розвиток персоналу

7.

Оцінювання персоналу

8.

Мотивація та стимулювання персоналу

9.

Соціальне парнерство на підприємстві

10.

Ефективність управління  персоналом

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни

 

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка (бали)

Пояснення за

розширеною шкалою

Відмінно

A (90-100)

відмінно

Добре

B (80-89)

дуже добре

C (70-79)

добре

Задовільно

D (60-69)

задовільно

E (50-59)

достатньо

Незадовільно

FX (35-49)

(незадовільно)

з можливістю повторного складання

F (1-34)

(незадовільно)

з обов'язковим повторним курсом

 

Поточний контроль

Завданням поточного контролю є перевірка засвоєння матеріалу, умінь аналізувати відповідні явища і процеси, що стосуються системи управління персоналом, розробляти рекомендації щодо їхнього покращення, навичок проведення розрахунків, умінь самостійно опрацьовувати матеріал, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація) під час проведення практичних занять.

Під час проведення практичних занять контроль знань студентів здійснюється у традиційній і нетрадиційній формах. Зокрема, застосовуються такі методи контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з теми заняття, письмове складання студентами тестів.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

  • експрес-опитування;
  • підготовка рефератів та ІНДЗ;
  • тестування;
  • письмове визначення основних понять;
  • самостійні роботи.

 

Модульний контроль

Вивчення матеріалу тем навчальної дисципліни передбачається за двома змістовими модулями. Модульний контроль здійснюється у формі контрольної роботи, яка передбачає завдання у декількох варіантах.

Структура кожного комплексу завдань за обома модулями є наступною:

для першого змістовного модуля:

-          два теоретичні завдання, які передбачають повну відповідь, — оцінюються по 3 бали кожне, сумарно – 6 балів;

-          глосарій — 4 бала.

для другого змістовного модуля:

-          два теоретичні завдання, які передбачають повну відповідь, — оцінюються по 2,5 бали кожне, сумарно – 5 балів;

-          глосарій – оцінюється кожне визначення по 1 балу, сумарно - 2 бала;

-          практичне завдання – 3 бала.

 

Підсумковий контроль

 

Підсумковий контроль знань здійснюється у формі заліку.

Завданням заліку є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими темами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни.

З навчальної дисципліни «Основи управління персоналом» проводиться семестровий залік. Студенти отримують білет, що містить два теоретичних питання з дисципліни, глосарій з пройденого матеріалу.

У 40 балів, що можливо отримати на  заліку входить: 2 теоретичних питання (по 15 балів кожне) та глосарій (10 балів).

У випадку неповної відповіді зберігається відсоткове відношення розкриття відповіді та бального оцінювання. Аналогічно виставляються бали по другому та третьому питаннях в білеті.

Критерії оцінювання відповідей на заліку

Оцінкою “А” оцінюється повна та аргументована відповідь на теоретичне запитання, а також подано правильні визначення дефініцій, що розкриває суть матеріалу, що свідчить про вміння аналізувати матеріал та робити змістовні висновки. Відповідь повинна бути чіткою, логічною і послідовною.

Відповідь оцінюється на “В” за умови розкриття питань білету, але містить неточності, що не суттєво впливають на зміст завдання.

Відповідь оцінюється на “С” за умови повного та правильного розкриття одного з питань білету.

Якщо підхід викладення матеріалу правильний, але виявляється недостатнє його розуміння, і в той же час визначено дефініції з деякими неточностями виставляється оцінка “D”.

Відповідь оцінюється на “Е” у випадку правильного підходу до окреслення понятійних категорій та неналежного розкриття теоретичних питань.

В усіх інших випадках відповідь оцінюється на “Fx”.

 

5. Засоби оцінювання

 

Перелік контрольних питань до навчальної дисципліни для поточного самоконтролю та самоперевірки

 

1. Сутність управління персоналом й напрями  його розвитку.

2. Управління персоналом як об’єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності.

3. Управління персоналом як навчальна дисципліна.

4.Управління персоналом як предмет наукових досліджень.

5. Зміст і завдання стратегії та політики управління персоналом.

6. Чинники стратегії та політики управління персоналом.

7. Напрями реалізації стратегії та політики управління персоналом.

8. Принципи стратегії та політики управління персоналом.

9.  Відмінності в політиці управління персоналом залежно від моделі ринку праці.

10. Особистісні якості керівника як передумова ефективного  управління персоналом.

11. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу.  Потреби, мотиви та цінності працівників. Мотивація трудової поведінки.

12. Комунікації в управлінні персоналом. Сутність комунікації та спілкування. Модель комунікації.

13. Типи та причини конфліктів, методи їх розв'язання. Стратегії та методи управління конфліктами. Управління стресами.

14. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності підприємства (організації).

15. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності.

16. Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих навчальних закладах та на виробництві.

17. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу.

 18. Планування трудової кар'єри на підприємстві. Типи кар'єри. Сутність професійної кар'єри. Напрямки професійно-кваліфікаційного просування робітників.

19. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників. Особливості формування кадрового резерву.

20. Об'єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу.

21. Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі, завдання, елементи.

22. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу.

23. Методи оцінювання персоналу: “ессе”,  графічна шкала оцінок, ранжування, біхевіористична шкала, алфавітно-числова шкала, концепція управління за цілями.

24. Атестація персоналу. Об’єкти і показники атестації персоналу. Етапи проведення атестації та аналіз результатів.

25. Мотивація персоналу: сутність і значення. Теорії мотивації персоналу: змістовні та процесуальні.

26. Матеріальна мотивація трудової діяльності. 

27. Заробітна плата: сутність, функції.

28. Організація заробітної плати за умов ринкової системи господарювання.

29.Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати.

30.Організація  преміювання  персоналу: загальні вимоги.

31.Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності.

32. Об'єктивні передумови виникнення соціального партнерства та чинники його розвитку.

33. Сутність, значення, форми та функції соціального партнерства на підприємстві.

34. Сторони й суб'єкти соціального партнерства. 

35. Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів.          

36.Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання.

37.Виробнича демократія як складова форм соціального партнерства.

38. Загальні засади ефективності в економіці та в управлінні.
         39. Економічна ефективність управління персоналом.
         40.Соціальна ефективність управління персоналом.

 

5. Засоби оцінювання

 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути:

  • Перелік контрольних питань до навчальної дисципліни для поточного самоконтролю та самоперевірки.
  • Перелік контрольних питань для підсумкового контролю (заліку).
  • Банк тестових завдань.
  • Глосарій.

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю

 

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється на семінарських, практичних заняттях та при виконанні індивідуальних завдань.

Контрольні заходи здійснюються викладачами і включають поточний і підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає при поточних видах контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку).

Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту.

Допущеним до складання заліку студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля.

Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 30; 2 модуль – 30 балів.

Формою підсумкового контролю є залік.

 

 

 

 

 

7. Рекомендована література

 

7.1. Базова (основна)

 

1. Балабанова Л.В . Управління персоналом: підручник / Л.В. Балабанова, O.B. Сардак. – Київ.: «ЦУЛ», 2011. – 467 с.

2. Виноградський М.Д. Управління персоналом Навч. посіб. / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 502 с.

3. Посилкіна, О. В. Управління персоналом : навч. посіб. для студ. економічних спец. вищих мед. та фарм. навч. закл. / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2015. – 517 с.

4. Технології управління персоналом : навч. посіб. / С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2009. – 399 с.

5. Управління персоналом: підручник / [В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Данюка. – К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 2013. – 666 с.

 

7.2. Допоміжна

 

1. Базалійська Н. П. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі підприємства / Н. П. Базалійська, А.В. Гук // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2016. – Т. 21, Вип. 2. – С. 56-60.

2. Закаблук, Г. О. Економічна ефективність удосконалення системи управління персоналом підприємства / Г. О. Закаблук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 2. – C. 33–41.

3. Костенко Т.О. Основні напрями використання інноваційних чинників для підвищення продуктивності праці / Т. О. Костенко // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1. – С. 254-261.

4. Лелі, Ю. Г. Аналіз існуючих автоматизованих систем управління персоналом на українських підприємствах / Ю. Г. Лелі // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 2. – C. 49–52.

5. Овсюк Н. В. Мотивація та стимулювання праці: сутність понять та відображення їх в обліку / Н.В. Овсюк // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4. – С. 314-318.

6. Осіпова, А. Ю. Особливості моніторингу показників ефективності використання персоналу підприємства у механізмі управління / А. Ю. Осіпова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 7/8. – C. 135–141.

7. Слівінська Н. Управління продуктивністю праці в організаціях / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 68-70.

8. Танасієнко Т. Методика вимірювання соціальних факторів і резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві / Т. Танасієнко // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 7. – С. 40-43.

 9. Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика: колективна монографія\ за  заг. ред. д.е.н., проф. Драгон О.І. – Київ: ВД»Вініченко», 2014 – 298 с.

10. Шитікова, Л. В. Теоретичні підходи до формування механізмів управління персоналом підприємства / Л. В. Шитікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 1. – C. 130-133.

 

8. Інформаційні ресурси

 

1.www.me.gov.ua – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

2.www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

3.www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

4.www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України.

5.www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень.

6.www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин.

7.www.igls.com.ua – Інститут глобальних стратегій.

8.www.ier.kiev.ua – Інститут економічних досліджень і політичних консультацій.

9.www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет.

10.www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

11. www.msp.gov.ua -Міністерство соціальної політики України.

Додатково

(для контролю та самоконтролю роботи студента)

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота)

Кількість балів (залікова робота)

Сумарна

к-ть балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

 

МКР

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

МКР

4

4

4

4

4

10

4

4

4

4

4

10

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

МКР – модульна контрольна робота