Звітність підприємств
(ЗП)

1. Мета навчальної дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок щодо організації та методики складання фінансової, податкової, спеціальної та статистичної звітності підприємств; формування системи знань складання і подання фінансової звітності підприємств всіх форм власності та видів діяльності відповідно до чинного законодавства України як досконалої інформаційної бази управління.

Дана дисципліна є обов’язковою з циклу професійної підготовки фахівців з обліку і оподаткування. Основною її перевагою є набуття професійних знань та навичок необхідних для формування різних форм звітності субʼєктів господарювання.

 

2. Результати навчання (відповідно до освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-     сутність, значення та мету звітності;

-     роль звітності у функціонуванні підприємств;

-     національні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- принципи підготовки та якісні характеристики звітності;

-     порядок узагальнення даних поточного синтетичного та аналітичного обліку з метою складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної  звітності;

-     методику заповнення основних форм фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності;

-     специфіку складання звітності малих підприємств, підприємств, які входять до економічної групи як материнське та дочірні, фінансову звітність за сегментами.

 

вміти:

‒    узагальнювати дані синтетичного та аналітичного обліку з метою складання звітності;

‒     вибирати оптимальні методи здійснення бухгалтерських процедур зі складання звітності і організовувати їх виконання;

‒     складати фінансову, податкову, спеціальну та статистичну звітність;

‒     подавати фінансову та іншу звітність її користувачам;

‒     виправляти помилки, допущені при складання фінансової звітності у поточному періоді та попередніх звітних періодах; 

‒     використовувати інформацію фінансової та іншої звітності для її аналізу та прийняття управлінських рішень.