Економетрика
(Економетр)

Економетрика посідає одне з чільних місць серед дисциплін, які є основою сучасної економічної науки. Економетрика є однією з основних дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економічних спеціальностей і за загальною, компетентною думкою разом з такими дисциплінами як мікроекономіка і макроекономіка створює теоретичний базис для аналітичних досліджень в економіці. Таке місце економетрика визначається тією роллю, яку вона відіграє у сучасних економічних дослідженнях. За допомогою економетричних методів вирішуються наступні важливі питання:

-          підтвердження або відхилення економічних гіпотез і законів;

-          емпіричне виведення економічних законів;

-          прогнозування часової та просторової динаміки економічних показників;

-          економіко-математичний аналіз явища або процесу, що досліджується.

Економетрика як наукова дисципліна утворилася на основі економічної теорії, математичної економіки, економічної і математичної статистики; отже, економетрика використовує основні базові поняття, термінологію і методи зазначених дисциплін.

Метою вивчення дисципліни є формування сучасного економічного мислення та спеціальних знань з використання методів економетричного аналізу як складової підтримки прийняття рішень щодо економічних об'єктів різної складності, ієрархії та організації.

Предметом економетрики є методи оцінювання параметрів економіко-математичних моделей, які описують кількісні взаємозв’язки між економічними показниками, а також основні напрямки застосування цих моделей в економічних дослідженнях.

Основними завданнями економетрики є:

-          розширення і поглиблення теоретичних знань про якісні особливості економічних і соціальних систем, кількісних взаємозв'язках і закономірностях їх розвитку;

-          оволодіння методологією і методикою побудови, аналізу та застосування економетричних моделей, як для аналізу стану, так і для оцінки перспектив розвитку зазначених систем;

-          вивчення найбільш типових економетричних моделей і отримання навичок практичної роботи з ними.

Об’єктом економетрики є різноманітні економічні явища і процеси, як на мікро-, так і на макрорівнях, такі як: виробництво, попит і пропозиція, споживання, зайнятість, тощо.

Під час вивчення економетрики студенти мають опанувати методи побудови та реалізації економетричних моделей за допомогою персонального комп’ютера, набути практичних навичок кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками, поглибити теоретичні знання в галузі математичного моделювання економічних процесів і явищ, здобути знання про застосування економетричних моделей в економічних дослідженнях.

Економетрика дає додаткові можливості оволодіти обчислювально технікою, розвиває аналітичні навички та є основою економічних досліджень.

Навчальний матеріал дисципліни поділяється на два змістових модулі:

Змістовий модуль 1. Методологічні засади економетрики. Класична лінійна економетрична модель

Змістовий модуль 2. Економетричне моделювання за порушень передумов класичного регресійного аналізу та на основі систем одночасних регресійних рівнянь

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.