Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ
(МВФД)

If your plan is for one year plant rice.

If your plan is for ten years plant trees.

If your plan is for one hundred years educate children.

Confucius

Метою дисципліни є формування цілісної і логічно-послідовної системи знань про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації у системі вищої економічної освіти та розкриття концепції, основ теорії і методики викладання економічних дисциплін у ВНЗ.

Завдання дисципліни: ознайомити студентів із сутністю вищої економічної освіти та з особливостями роботи викладача; навчити студентів планувати, організовувати і аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку студентів; стимулювати набуття початкового досвіду ведення науково-методичної роботи та дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності; апробувати найбільш ефективні прийоми і методи навчання, що застосовуються в системі викладання економічних дисциплін.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є освітній процес у вищій школі

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ» тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Педагогіка і психологія вищої школи», «Методологія наукових досліджень», дисциплінами циклу професійної підготовки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких компетентностей

знати :

 • методичні особливості організації навчального процесу у вищій школі;
 • методологічні та методичні основи викладання фахових дисциплін;
 • закономірності, принципи, правила навчання;
 • форми і методи пізнавальної діяльності;
 • засоби та методи активізації навчального процесу у вищій школі;
 • основи методики організації і проведення лекційних, практичних, семінарських занять, самостійної роботи, контролю знань;

вміти :

 • визначати основні наукові підходи щодо організації, змісту та методів процесу підготовки спеціалістів у вищій школі;
 • розробляти навчально-методичний комплекс дисципліни, навчальну програму, робочу програму викладача;
 • підготувати і провести на практиці заняття (лекції, практичні, семінари);
 • використовувати методи активізації пізнавальної діяльності, сучасні досягнення методики викладання;
 • розробляти і застосовувати наочні методи навчання, урізноманітнювати пізнавальний процес сучасними технічними засобами;
 • створювати умови для підвищення ефективності самостійної навчальної діяльності;
 • контролювати, оцінювати знання вміння, навички студентів.

 Навчальний матеріал дисципліни поділяється на два змістових модулі:

Змістовий модуль 1. Загальні засади методики викладання економічних дисциплін у ВНЗ

Змістовий модуль 2. Дидактико-методичні основи викладання економічних дисциплін у ВНЗ

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.