Оптимізаційні методи та моделі
(ОММ)

Мета навчальної дисципліни: опанування студентами основних принципів та інструментарію постановки оптимізаційних задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їхнього розв’язання та післяоптимізаційного аналізу з метою використання в економіці.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є вивчення у систематизованій формі та активне засвоєння основних методів та алгоритмів оптимізації результатів економічної діяльності через знаходження екстремальних значень цільової функції; навчити студентів використовувати існуючі економіко-математичні методи оптимізації і моделювання для проведення економічного аналізу, відшукання екстремумів функцій при різних видах обмежень та відшукання математично обґрунтованих рішень, орієнтуватися в арсеналі сучасних методів оптимізації і математичного програмування та обирати ефективний метод оптимізації за конкретних економічних умов.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких компетентностей

знати:

базові поняття оптимізаційних методів математичного програмування та дослідження операцій;

основні типи оптимізаційних моделей, які використовуються при кількісному обґрунтуванні управлінських рішень;

методи побудови оптимізаційних моделей та розв’язання оптимізаційних задач;

методологію післяоптимізаційного аналізу розв’язків оптимізаційних задач;

сучасні інформаційні технології та пакети прикладних програм, що застосовуються при розв’язанні оптимізаційних задач;

вміти:

застосовувати сучасні оптимізаційні методи і моделі для вирішення прикладних задач, пов'язаних з відшуканням кращих економічних та управлінських рішень;

залежно від типу математичної моделі розв'язуваної задачі, вміти вибрати найбільш відповідний метод її розв’язання;

 здійснювати післяоптимізаційний аналіз розв’язків економічних оптимізаційних задач;

використовувати засоби табличного процесора MS Excel для розв’язання економіко-математичних задач.

застосовувати на практиці отримані навички розв’язання оптимізаційних задач.

Навчальний матеріал дисципліни поділяється на два змістових модулі:

Змістовий модуль 1. Оптимізаційні методи та моделі лінійного програмування

Змістовий модуль 2. Оптимізаційні методи та моделі нелінійного і динамічного програмування. Оптимізаційні моделі управління запасами

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.