Аудит
(Аудит_ФФПО)

Метою викладання навчальної дисципліни «Аудит» є формування системи теоретичних знань та практичних вмінь щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності суб’єктів господарювання, перевірки окремих складних і простих об’єктів, надання інших видів аудиторських послуг.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Аудит» є: набуття теоретичних знань та практичних навичок з організації аудиторської діяльності, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур по суті, оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських звітів та інших підсумкових документів, реалізації матеріалів зовнішнього та внутрішнього аудиту.

Для вивчення навчальної дисципліни «Аудит» та самостійної підготовки студентів вдало підібране інформаційно-довідкове забезпечення, в основу якого покладено положення Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (частина І та ІІ, 2016-2017 років), Кодексу Етики Професійних бухгалтерів; норми Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», положень та рішень Аудиторської палати України; доробки зарубіжних та вітчизняних науковців в сфері аудиту.