Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
(БОВУП)

Мета навчальної дисципліни: формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих оптимальних та раціональних управлінських рішень на всіх рівнях управління суб’єктом господарювання.

Результати навчання. Відповідно до Освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   теорію, методологію, практику формування облікової інформації для сучасних і потенційних потреб управління підприємством;

-   теоретичні, методичні та практичні засади використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела в управлінні підприємством;

-   порядок формування бухгалтерської звітності для управління підприємством;

-   сутність професійного судження облікового працівника та порядок його застосування в бухгалтерському обліку.

уміти:

-   розмежовувати управлінські рішення за видами в цілях визначення інформаційних потреб управлінського персоналу;

-   класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління;

-   організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації;

-   здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності;

-   формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління економічним об’єктом;

-   застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.