Стратегічний Аналіз
(СтратАналіз)

Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань з методики та техніки проведення аналітичних досліджень для обґрунтування стратегічних управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.

Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення:

-   сутності, напрямків і ролі стратегічного аналізу на підприємстві;

-                     методів аналізу виробничої програми, структури капіталу, фінансових результатів і фінансових потреб та інвестицій;

-                     набуття вмінь аналізу та оцінювання потенціалу підприємства як чинника стратегії розвитку;

-                     ознайомлення з вітчизняним i зарубіжним досвідом застосування стратегічного аналізу.

 

У результаті вивчення дисципліни «Стратегічний аналіз» студенти повинні:

знати:

-          сутність стратегічного аналізу, його предмет та об’єкт;

-          роль стратегічного аналізу в управлінні сучасними підприємствами;

-           основні інструменти стратегічного аналізу та особливості їх застосування;

-           підходи до внесення корективів в стратегію підприємств;

-           особливості роботи експерта-аналітика.

вміти:

-          застосовувати основні інструменти стратегічного аналізу;

-          досліджувати ринкове середовище для формування конкурентних переваг та досягнення поставлених цілей;

-          узагальнювати результати аналітичного дослідження;

-          здійснювати критичну оцінку діяльності підприємств та формувати рекомендації щодо покращення їх діяльності.

мати навички у:

-          застосуванні методики та техніки проведення аналітичних досліджень для обґрунтування управлінських рішень;

-          виявленні можливостей підвищення ефективності виробництва, фінансової та інвестиційної діяльності;

-          розробці стратегій розвитку підприємства;

-          застосовувати на практиці основні матричні методи портфельного аналізу.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години/ 4 кредити ECTS.