Організація бухгалтерського обліку
(ОБО)

Мета навчальної дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві, а саме щодо ідентифікації об’єктів організації бухгалтерського обліку та застосування до них відповідних принципів та методів, щодо розробки внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, щодо визначення структури облікового підрозділу та визначення нормативної чисельності працівників, щодо визначення індивідуальних підходів до організації облікового процесу, розробки системи ефективного розвитку бухгалтерського обліку та системи захисту облікової інформації відповідно до низки факторів тощо.

Результати навчання. Відповідно до Освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   сутність і концептуальні основи організації бухгалтерського обліку;

-   нормативно-правове забезпечення процесів організації та ведення бухгалтерського обліку;

-   права і обов’язки бухгалтера;

-   принципи та методи організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

-   порядок організації бухгалтерського обліку в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій;

-   номенклатуру бухгалтерського діловодства;

-   особливості організації праці фахівців, зайнятих бухгалтерським обліком на підприємстві;

-   методику визначення нормативної чисельності бухгалтерського персоналу;

-   особливості організації бухгалтерського обліку на окремих ділянках;

-   особливості організації управлінського обліку та системи захисту інформації на підприємстві.

уміти:

-   визначати об’єкти організації обліку;

-   розробляти внутрішні організаційно-розпорядчі документи щодо функціонування системи бухгалтерського обліку, виходячи із особливостей провадження фінансово-господарської діяльності підприємства;

-   визначати форму організації та тип зв’язків між працівниками облікового підрозділу, встановлювати нормативну чисельність облікового персоналу;

-   формувати підрозділи бухгалтерської служби, розробляти положення про них та посадові інструкції для персоналу;

-   визначати та розробляти графіки документообігу та інші положення щодо раціонального обміну інформацією між працівниками підприємства;

-   організовувати аналітичний облік об’єктів активів, пасивів, доходів, витрат та фінансових результатів виходячи із специфіки фінансово-господарської діяльності та інформаційних запитів управлінського персоналу;

-   розробляти систему захисту облікової інформації на підприємстві;

-   формувати єдину інформаційну систему підприємства шляхом узгодження облікових інструментів фінансового, податкового, управлінського та інших видів обліку тощо.