Стратегічний управлінський облік
(СОУ)

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних вмінь щодо виконання професійних обов’язків із стратегічного управлінського обліку, що поєднує стратегічні бізнес-цілі з інформацією про бухгалтерський, фінансовий, управлінський облік, забезпечуючи побудову інформаційної моделі для прийняття управлінських рішень. Стратегічний управлінський облік сприяє створенню якісно нових підходів, що ґрунтуються на ідеях гармонізації різних видів обліку в межах стратегічного та стандартизації облікових процедур, що надасть змогу отримати облікові релевантні дані для забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень.

Фінансово-господарська діяльність будь-якого суб’єкта господарювання характеризується здійсненням ризикових господарських операцій, що може призвести до негативного перспективного розвитку. Виходячи із даного твердження слід констатувати факт того, що система бухгалтерського обліку повинна забезпечувати управлінський персонал не тільки ретроспективною чи оперативною інформацією, але й перспективною. Тому включення дисципліни «Стратегічний управлінський облік» до циклу вибіркових дисциплін з підготовки фахівців з обліку і оподаткування є вимогою часу та надасть можливість студентам отримати потрібні їм знання щодо формування інформаційного забезпечення процесу прийняття стратегічних управлінських рішень.

Результати навчання. Відповідно до Освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-  сутність стратегічного управлінського обліку;

-  основні поняття стратегічного управлінського обліку;

-  сучасну парадигму стратегічного управлінського обліку;

-  особливості предмету, об’єкту та функцій стратегічного управлінського обліку;

-  основні відмінності в системах фінансового, управлінського та стратегічного управлінського обліку;

-  інструментарій стратегічного управлінського обліку;

-  особливості обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління.

вміти :

- оцінювати вплив зовнішніх факторів макросередовища на стратегію розвитку підприємства;

- розробляти концепцію стратегічного управління підприємством;

- формувати інформаційне забезпечення процесу прийняття стратегічних управлінських рішень;

- використовувати різноманітні облікові інструменти при формування інформаційної моделі стратегічного управління;

- вимірювати різноманітними способами економічну ефективність підприємства;

- здійснювати планування майбутньої стратегії і тактики функціонування підприємства;

- визначати підходи та критерії оцінки виконання стратегії підприємства.