Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
(ОФЗМС)

Мета навчальної дисципліни: набуття студентами необхідних теоретичних знань щодо положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та їх тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур ведення обліку за міжнародними стандартами та процедур, пов’язаних із складанням і поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями, учасниками ринку цінних паперів та суб’єктами господарювання, що становлять суспільний інтерес.

Необхідність вивчення студентами навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» продиктована збільшенням кількості суб’єктів господарювання, які здійснюють інформування користувачів про результати провадження фінансово-господарської діяльності за показниками, що визначені міжнародними стандартами. Включення навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» до циклу вибіркових дисциплін з підготовки фахівців з обліку і оподаткування дозволить отримати студентами належного рівня професійні компетенції зі складання фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Результати навчання. Відповідно до Освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   статус МСФЗ у світі та в Україні;

-   процес розробки та прийняття МСФЗ;

-   призначення та основні положення концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ;

-   основні вимоги МСФЗ щодо визнання та методів оцінки елементів фінансових звітів суб’єктів господарювання, а також їхніх форм та форматів;

-   методи оцінки окремих активів, зобов’язань, доходів та витрат за принципами і правилами, передбаченими міжнародними стандартами;

-   моделі обліку активів, зобов’язань, капіталу та результатів діяльності, що використовуються з метою підготовки фінансових звітів за МСФЗ;

-   облік та порядок відображення у фінансових звітах інструментів міжнародного інвестиційного ринку та похідних фінансових інструментів;

-   методику складання консолідованої фінансової звітності для групи компаній;

-   порядок обліку впливу змін валютних курсів та цінових змін на показники фінансових звітів;

-   основні методично-організаційні засади процесу трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність, складену за вимогами міжнародних стандартів;

вміти :

-   застосовувати способи визнання та методи оцінки, які передбачені МСФЗ до об’єктів активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів;

-   обирати серед передбачених МСФЗ методи оцінки та моделі обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат, які б найкращим чином відповідали особливостям діяльності суб’єкта господарювання та поставленим перед ним цілям;

-   застосовувати принципи підготовки фінансових звітів за МСФЗ до визнання, оцінки та подання статей (елементів) фінансових звітів;

-   формувати окремі фінансові звіти суб’єктів господарювання за вимогами МСФЗ;

-   формувати консолідовані фінансові звіти групи компаній;

-   відображати у фінансових звітах суб’єктів господарювання вплив змін валютних курсів та цінових змін;

-   застосовувати методику трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО України, у фінансову звітність за МСФЗ.