Статистика
(Стат-ка)

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо методів збирання, оброблення, узагальнення інформації про соціально-економічні явища і процеси, які доцільно використовувати в сучасних умовах при проведенні статистичного дослідження; оволодіння методами статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ

2. Результати навчання. Відповідно до Освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   термінологію, наукові методи збору та обробки статистичних даних;

-   властивості методів, основи аналізу даних, способи отримання за допомогою цих методів обґрунтованих висновків;

-   прийоми, методи і особливості організації збору вхідної масової інформації;

-   системи взаємозв’язку узагальнюючих статистичних показників, методи їх розрахунку і аналізу в конкретній економічній ситуації;

-   методи виявлення основних тенденцій і закономірностей розвитку соціально-економічних явищ;

-   завдання та шляхи удосконалення вітчизняної статистики у- зв’язку з урахуванням міжнародних стандартів.

уміти:

-    правильно організувати і провести статистичне спостереження;

-    заповнювати і використовувати форми статистичної звітності підприємства;

-    обчислювати узагальнюючі статистичні показники стану та розвитку виробництва;

-    систематизувати і наочно зображувати отримані дані за допомогою статистичних графіків і таблиць;

-    поєднувати теорію статистики з господарською практикою у прийнятті управлінських рішень;

-    застосовувати статистичні методи в аналізі виробничо-господарської діяльності та за результатами аналізу робити обґрунтовані висновки і пропозиції;

-    прогнозувати соціально-економічні процеси, визначати основні закономірності їх розвитку;

-    використовувати у професійній діяльності основні методи обробки та аналізу спостереження і експерименту;

  практично застосовувати методи аналізу даних (в тому числі за допомогою ПК з використанням статистичних пакетів програм), орієнтуватись, в яких ситуаціях використовувати різноманітні статистичні методи, інтерпретувати результати досліджень.