Логістика для студентів спеціальності "Менеджмент"
(Логістика )

ЛОГІСТИКА

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредита ECTS

із них:

Лекцій: 30 год.

Практичних занять: 30 год.

Самостійної роботи: 60 год.

Автор: доц., к.е.н. Зрибнєва Ірина Палівна

Форма підсумкового контролю: іспит.