Бухгалтерський облік (теорія)
(БО(Т))

1. Мета навчальної дисципліни: дисципліни є формування системи знань з теорії та основ практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, ознайомлення  студентів з «азами» бухгалтерської професії (предмет і об’єкти обліку, ведення рахунків і подвійного запису господарських операцій, їх документування, інвентаризація, оцінка, калькуляція, баланс та інше); формування у студентів комплексного наукового підходу до аналізу господарських явищ і процесів придбання, виробництва, реалізації кінцевого продукту, відображення їх в обліку та визначення фінансових результатів, складання фінансової звітності;  поєднання одержаних теоретичних знань з практичними навичками.

Дисципліна «Бухгалтерський облік (теорія)» повинна відіграти роль своєрідного теоретичного підґрунтя, з якого розпочинається всебічне та систематичне оволодіння науковими знаннями у сфері бухгалтерського обліку.

 

2. Результати навчання (відповідно до освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-     законодавчі та нормативні акти з порядку організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємствах;

-     документальне оформлення господарських операцій; 

-     організацію синтетичного та  аналітичного  обліку господарських процесів господарюючих суб’єктів;

-     методику формування основних форм звітності.

 

вміти:

-     оформляти основні первинні документи і регістри з обліку господарських операцій та процесів;

-     виконувати необхідні розрахунки;

-      складати кореспонденції рахунків;

-     аналізувати отримані результати і робити відповідні висновки;

-      складати фінансову звітність.