ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ПЕРЕГОВОРИ / PRESENTATIONS AND NEGOTIATIONS
(ПП)

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ПЕРЕГОВОРИ / PRESENTATIONS AND NEGOTIATIONS

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредити ECTS

із них:

Лекцій: 15 год.

Лабораторних занять: 15 год.

Самостійної роботи: 90 год.

Автор: доц., к.е.н. Зрибнєва Ірина Павлівна

Форма підсумкового контролю: залік