ВСТУП В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (МАРКЕТИНГ)_2
(ВС_2)

ВСТУП В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (МАРКЕТИНГ)

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год. / 3 кредити ECTS

із них:

Практичних занять: 60 год.

Самостійної роботи: 30 год.

Автор: доц., к.е.н. Зрибнєва Ірина Павлівна

Форма підсумкового контролю: залік