ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ
(Фінансовий маркетинг)

ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 годин / 4 кредити ECTS  із них:

Лекцій: 30 год

Практичних занять: 30 год

Самостійної роботи: 60 год

Автор: к.е.н. Бабух Ілона Борисівна

Форма підсумкового контролю: екзамен