ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ
(ФІН_МАРК)

ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год /  3,0 кредитів  ECTS із них:

Лекцій:  14 год

Практичних занять: 14 год

Самостійної роботи: 62 год

Автор: к.е.н. Бабух І.Б.

Форма підсумкового контролю: залік