ТОВАРОЗНАВСТВО, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ
(ТСС)

ТОВАРОЗНАВСТВО, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 годин / 4 кредити ECTS  із них:

Лекцій: 30 год

Практичних занять: 30 год

Самостійної роботи: 60 год

Автор: к.е.н. Гончар Вадим Іванович

Форма підсумкового контролю: іспит