ТЕХНОЛОГІЇ ТА НОВАЦІЇ
(ТтН)

ТЕХНОЛОГІЇ ТА НОВАЦІЇ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 60 год. / 2 кредити ECTS

із них:

Лекційних занять: 30 год

Практичних занять: 15 год.

Самостійної роботи: 30 год.

Автор: к.е.н., доцент Кифяк Олександр Васильович

Форма підсумкового контролю: залік