ВЛАСНИЙ БІЗНЕС
(ВЛАСНИЙ БІЗНЕС)

ВЛАСНИЙ БІЗНЕС

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год. / 3 кредитів ECTS із них:

Лекцій: 15 год.

Практичних занять: 30 год.

Індивідуальної роботи: - год.

Самостійної роботи: 45 год.

Автор: к.е.н. Венгер Є.І.

Форма підсумкового контролю: залік.