Облік і оподаткування ЗЕД копіювання 1
(ОіОЗЕД_1)

Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності»  є  формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо основ фінансового обліку та оподаткування зовнішньоекономічних операцій, процесу документування господарських операцій з експортно-імпортної діяльності, складання звітності по зовнішньоекономічній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» є вивчення основ процесу документування, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, у звітності зовнішньоекономічних операцій та їх оподаткування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-      основні положення законодавчих та інструктивних матеріалів з питань організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

-      зміст, сутність обліку зовнішньоекономічної діяльності, основи його організації;

-      основи обліку господарських процесів підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

-      порядок оподаткування зовнішньоекономічних операцій.

вміти:

-  оформляти первинні документи по зовнішньоекономічних операціях;

-  відображати їх в облікових регістрах на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій і інших формах звітності;

-  здійснювати оподаткування зовнішньоекономічних операцій.