Управлінські інформаційні системи в обліку і аналізі
(УІСвОіА)

 Мета навчальної дисципліни: формування фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок зі створення й використання інформаційних систем і технологій  бухгалтерського обліку і аналізу в управлінні підприємством.

 Завдання дисципліни: є набуття спеціальних теоретичних знань та практичних навичок з формування інформаційної системи обліку, її використання для покращання процесу підготовки проектів управлінських рішень, контролю й аналізу їх ефективності на різних рівнях ієрархії управління.

 Результати навчання. Відповідно до освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

-     склад завдань та функції управлінських інформаційних систем;

-     принципи побудови управлінських інформаційних систем, їх призначення та можливості;

-     структуру та основні складові частини управлінських інформаційних систем;

-     методики вирішення облікових і аналітичних завдань за допомогою управлінських інформаційних систем;

 вміти:

-     визначати найбільш ефективні форми використання комп'ютерної техніки в управлінських інформаційних системах;

-     розробляти концептуальні моделі управлінських інформаційних систем в обліку і аналізі;

-     розробляти обліково-аналітичні підсистеми управлінських інформаційних систем на підприємстві;

-     використовувати стандартні засоби інформаційних технологій для розв'язання облікових і аналітичних завдань.