1С:Підприємство
(1С)

Мета навчальної дисципліни: формування фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок застосування системи програм «1С:Підприємство» та конфігурації «Бухгалтерія для України» для вирішення завдань бухгалтерського обліку з урахуванням сучасної системи обліку та звітності в Україні та міжнародних стандартів і нормативів.

Завдання дисципліни: оволодіння принципами функціонування системи програм «1С:Підприємство» та методикою формування інформації в системі комплексної автоматизації різних напрямків обліку в єдиний інформаційній базі, формування елементарних навиків пошуку, оцінки та практичного використання облікової інформації у повсякденній економічній роботі майбутнього фахівця на виробництві, придбання та закріплення навичок роботи з конфігурацією «Бухгалтерія для України».

 Результати навчання. Відповідно до освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

основні принципи побудови та основи налаштування системи програм «1С:Підприємство»;

функціонал конфігурації «Бухгалтерія для України» (робота з багаторівневими довідниками, робота через документи конфігурації, робота з табличними частинами документів і звітів, введення ручних проводок, копіювання документів, введення на підставі);

методологію автоматизованого обліку активів, капіталу, зобов’язань;

типові рішення, адаптовані до сучасних умов господарювання, що забезпечують основні ділянки обліку;

вміти:

налагоджувати робоче середовище системи та План рахунків у конфігурації «Бухгалтерія для України»;

створювати інформаційну базу підприємства у середовищі системи;

вести облік на основних ділянках (касові операції та розрахунки з підзвітними особами, операції на поточному рахунку, розрахунки з постачальниками, з оплати праці тощо);

формувати усі види звітності підприємства;

застосовувати на практиці методики від роботи з документами до складання регламентованої звітності;

аналізувати результати роботи системи і при необхідності виправляти помилки.