• Характеристика навчальної дисципліни : нормативна із циклу природничо-наукової підготовки.

    Загальна кількість годин та кредитів ICTS : 108 год./ 3,5 кредити із них :

    Лекційних 30 год.

    Семінарських  занять 36 год.

    Самостійної роботи 36 год.

    Форма підсумкового контролю : іспит.