• Метою викладання навчальної дисципліни «Управління державним боргом» є формування у студентів теоретичних та практичних знань з основ формування державного боргу, обслуговування та управління державним боргом.

 • Мета дисципліни «Планування місцевих бюджетів»: формування у студентів теоретичних та
  практичних знань з основ функціонування бюджетного планування на рівні місцевих бюджетів як
  підсистеми бюджетних відносин та формування системи теоретичних знань та практичних навичок
  щодо складання та виконання місцевих бюджетів.

 • Метою викладання навчальної дисципліни “Фінанси домогосподарств” є формування у майбутніх фахівців сучасного прагматичного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей управління фінансами домашніх господарств.

  1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінанси домогосподарств” є  з'ясування сутності домогосподарств, еволюції наукових підходів та ролі домогосподарств в умовах розвитку ринку; закономірностей  у сфері  фінансових  відносин  домогосподарств та держави,  суб'єктів  господарювання; особливостей вітчизняного та зарубіжного підходів щодо розуміння сутності і ролі домашніх господарств; управління на ринку  позичкових капіталів,  грошового  обігу,  товарів і послуг;  формування економічної культури населення та особливостей фінансового планування домогосподарств.

 • Дисципліна читається на 4 курсі.
  Форма підсумкового контролю - екзамен.

  Guest access: Фінансовий ринок