• Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна теорія» є формування системи знань щодо економічних відносин, механізму формування ринкової економіки, її законів і закономірностей; ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених ресурсів і шляхів задоволення постійно зростаючих потреб.

 • Курс „Маркетинг” базується на знаннях основ політичної економії, економіки підприємства, менеджменту.

  Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисциплі­ни, будуть використані підчас вивчення переважної більшості наступних ди­сциплін професійної та практичної підготовки фахівця

 • Становлення цивілізованих ринкових відносин в Україні обумовлює необхідність більш якісної і різносторонньої підготовки фахівців економічного профілю. В світлі цього, впровадження в учбову програму підготовки спеціалістів економічного профілю курсу „Оцінка бізнесу та управління проектами” продиктовано часом і об'єктивно необхідно для підвищення професійного рівня майбутніх кадрів. Хочеться відзначити, що питання оцінки бізнесу завжди були об'єктом пильної уваги економістів всього світу. На сьогоднішній день світова методична база з оцінки бізнесу сформована. Проте через специфічні особливості перехідного етапу розвитку економіки в Україні, деякі точки зору західних економістів відносно оцінки бізнесу, вимагають інтерпретації і правильного застосування в наших умовах. В своїй роботі ми намагались нормалізувати світовий оціночний досвід відносно оцінки бізнесу в умовах України. З подальшою інтеграцією України в світову економічну та політичну спільноту вимоги до якості та неупередженості оцінки дедалі зростатимуть. Це об’єктивний процес, який і буде головний індикатором розвитку оціночної діяльності в нашій державі.

 • Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» є  надання студентам базових знань і практичних навичок з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної дія­льності з урахуванням світового досвіду.

  Основні завдання дисципліни:

  ознайомити із сутністю й тенденціями інтернаціоналізації світової еко­номіки;

  вивчення форм, методів, суб'єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності;

  навчити правильно використовувати принципи вивчення середовища розвитку світової економічної системи;

  виявити особливості практики здійснення і механізмів регулю­вання економічних процесів з використанням світового досвіду;

  набуття вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і      проце­си у контексті національних інтересів України;

  навчити використовувати отримані знання на практиці для розробки стратегії розвитку як окремих підприємств так і національних економік в умовах сучасної світової економічної системи.

 • Нормативна навчальна дисципліна «Глобальна економіка» для підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

  На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредити ECTS. 

  Вид контролю: іспит