• Мета : засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

  Завдання: вивчення методів і організації ведення на підприємствах фінансового обліку активів з використанням прогресивних форм і національних стандартів

  В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  Загальнофункціональні знання і навички:

  - Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

  - Первинну і зведену бухгалтерську документацію по всіх об’єктах обліку;

  - Господарські процеси, операції, ситуації, що виникають в процесі ведення

  бухгалтерського обліку;

  - Бухгалтерські записи, що здійснюються на підставі господарських операцій за звітний період;

  - Бухгалтерські регістри, журнали, Головну книгу, зведену документацію, звітність;

  - Організація бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності.

  Функціональні знання і навички:

  - Формувати облікову політику підприємства;

  - Відображати  облік  грошових  коштів  в  касі  і  на  рахунках  в  банках,

  поточних  фінансових  інвестицій,  розрахунків  з  покупцями  і  замовниками,  з різними  дебіторами,  підзвітними  особами,  по  претензіях,  по  витратах  майбутніх періодів;

  -  Відображати  облік  короткострокових  позик,  поточної  заборгованості  за довгостроковими зобов’язаннями, розрахунків з постачальниками, учасниками, з іншими кредиторами;

  -   Виконувати   розрахунки   по   податках   і   платежах,   по   нарахуванню дивідендів;

  - Відображати облік довгострокових зобов’язань;

  - Відображати облік формування власного капіталу;

  - Виконувати групування і оцінку основних засобів;

  - Відображати в аналітичному і синтетичному обліку рух основних засобів;

  - Нарахувати амортизацію і знос основних засобів;

  - Відображати витрати на поліпшення і утримання основних засобів;

  - Проводити оцінку і облік руху нематеріальних активів;

  - Проводити облік інвестицій і інших необоротних активів;

  - Проводити оцінку і облік руху запасів;

  - Проводити оцінку і облік руху виробничих запасів;

  - Проводити розрахунки з оплати праці;

  - Скласти первинну документацію по нарахуванню заробітної плати;

  - Відображати в аналітичному і синтетичному обліку розрахунки з оплати праці, утриманням із заробітної плати;

  - Проводити розрахунки і облік зборів по страхуванню;

  -  Формувати  склад  витрат,  що  включаються  до  собівартості  продукції, робіт, послуг і їх угрупування;

  - Відносити прямі матеріальні витрати, витрати з оплати праці, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати на собівартість продукції;

  -   Облікувати   адміністративні   витрати   і   списувати   їх   на   фінансові результати діяльності підприємства;

  - Виправляти помилки і вносити зміни у фінансові звіти.