•  

  1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

  Мета: формування у студентів системи знань та практичних навичок з методики обліку власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів підприємства, підготовка та подання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування і прийняття рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкту.

  Дисципліна «Фінансовий облік - 2» базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік - 1» та тісно пов’язана з дисциплінами «Облік та звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств», «Організація бухгалтерського обліку».

   2. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

   - володіння нормативно-правовою базою, що регламентує питання ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

  - знання існуючих підходів до оцінки облікових об’єктів;

  - знання специфіки документального оформлення операцій з власним капіталом, розрахунків за зобов’язаннями підприємства, доходів, витрат та фінансових результатів та вміння щодо ведення первинного обліку даних об’єктів;

  - вміння здійснювати групування та узагальнення господарських операцій в системі регістрів бухгалтерського обліку;

  - знання вимог до організації аналітичного обліку пасивів підприємства.

   3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

  Дисципліна «Фінансовий облік – 2» є базовою для формування професійних компетенцій фахівців з напряму підготовки «Облік і оподаткування». Набуті знання будуть реалізовані на посадах, пов’язаних з веденням обліку у суб’єктів господарювання різних сфер економічної діяльності, консультуванням з питань обліку, аналізу та оподаткування, наданням аудиторських послуг.

   

 • 1.1. Мета: опанування теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

  1.2. Завдання полягають у наданні знань щодо раціональної організації і ведення на підприємстві обліку активів на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів.

  Компетенції у результаті вивчення професійно-орієнтованої дисципліни „Фінансовий облік І” студент повинен:

  Знати: зміст модульної програми відповідно до цілей навчання та змістом матеріалу в модулях.

  Вміти: заповнювати типові первинні документи відповідно до вимог їх оформлення, генерувати бухгалтерські проводки у журналі операцій, створювати аналітичні та синтетичні регістри обліку, головну книгу та складати фінансову звітність.

  Розуміти: економічний зміст термінології відповідно до вимог П(С)БО для правильного ведення обліку та складання звітності.

 • Мета : засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

  Завдання: вивчення методів і організації ведення на підприємствах фінансового обліку активів з використанням прогресивних форм і національних стандартів

  В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  Загальнофункціональні знання і навички:

  - Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

  - Первинну і зведену бухгалтерську документацію по всіх об’єктах обліку;

  - Господарські процеси, операції, ситуації, що виникають в процесі ведення

  бухгалтерського обліку;

  - Бухгалтерські записи, що здійснюються на підставі господарських операцій за звітний період;

  - Бухгалтерські регістри, журнали, Головну книгу, зведену документацію, звітність;

  - Організація бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності.

  Функціональні знання і навички:

  - Формувати облікову політику підприємства;

  - Відображати  облік  грошових  коштів  в  касі  і  на  рахунках  в  банках,

  поточних  фінансових  інвестицій,  розрахунків  з  покупцями  і  замовниками,  з різними  дебіторами,  підзвітними  особами,  по  претензіях,  по  витратах  майбутніх періодів;

  -  Відображати  облік  короткострокових  позик,  поточної  заборгованості  за довгостроковими зобов’язаннями, розрахунків з постачальниками, учасниками, з іншими кредиторами;

  -   Виконувати   розрахунки   по   податках   і   платежах,   по   нарахуванню дивідендів;

  - Відображати облік довгострокових зобов’язань;

  - Відображати облік формування власного капіталу;

  - Виконувати групування і оцінку основних засобів;

  - Відображати в аналітичному і синтетичному обліку рух основних засобів;

  - Нарахувати амортизацію і знос основних засобів;

  - Відображати витрати на поліпшення і утримання основних засобів;

  - Проводити оцінку і облік руху нематеріальних активів;

  - Проводити облік інвестицій і інших необоротних активів;

  - Проводити оцінку і облік руху запасів;

  - Проводити оцінку і облік руху виробничих запасів;

  - Проводити розрахунки з оплати праці;

  - Скласти первинну документацію по нарахуванню заробітної плати;

  - Відображати в аналітичному і синтетичному обліку розрахунки з оплати праці, утриманням із заробітної плати;

  - Проводити розрахунки і облік зборів по страхуванню;

  -  Формувати  склад  витрат,  що  включаються  до  собівартості  продукції, робіт, послуг і їх угрупування;

  - Відносити прямі матеріальні витрати, витрати з оплати праці, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати на собівартість продукції;

  -   Облікувати   адміністративні   витрати   і   списувати   їх   на   фінансові результати діяльності підприємства;

  - Виправляти помилки і вносити зміни у фінансові звіти.