Sub-categories
"Облік і оподаткуваня"
 • 1.1. Мета: допомогти студентам здобути знання та навички підготовки інформації для планування, контролю та прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством.

  1.2. Завдання курсу: розкриття принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства, формування вмінь застосувати відповідні методи і прийоми у процесі обліку для підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття виважених рішень.

  В результаті вивчення дисципліни "Управлінський облік" студент повинен:
  • знати – теоретико-методологічні основи управлінського обліку, склад витрат діяльності, підходи до класифікації витрат, сучасні системи їх обліку і калькулювання та напрями удосконалення;
  • вміти – класифікувати та розподіляти витрати, досліджувати поведінку та функцію витрат, використовувати маржинальний та релевантний підхід при підготовці інформаці для обґрунтування управлінських рішень, складати організаційні та фінансові бюджети, аналізувати відхилення від них;
  • розумітити – роль бухгалтера-аналітика в системі управління, значення релевантного та маржинального підходу до підготовки інформації, необхідної для обґрунтування управлінських рішень.
 • В результаті вивчення курсу «Звітність підприємств» студенти отримують можливість підвести підсумок вивченого в попередні роки навчання, систематизувати набуті знання щодо послідовності облікового процесу, відображення даних про окремі господарські операції у звітності. Даний курс дозволяє зрозуміти, що не існує окремо фінансового, управлінського та податкового обліку. На підприємствах, у більшості випадків, функціонує одна єдина система бухгалтерського обліку, що поєднує в собі управлінську, фінансову і податкову підсистеми.

  1.1 Метою вивчення курсу "Звітність підприємств" є надання студентам знань про обсяг і форми державної фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, методику їх складання, узгодженість окремих показників звітності, відображених у різних формах, порядок затвердження та оприлюднення бухгалтерської звітності.

  1.2 Основні завдання

  Основні завдання дисципліни «Звітність підприємств»: вивчення основних законодавчих та нормативних документів, які регламентують складання звітності підприємств; вивчення змісту, структури і порядку складання всіх форм звітності, які подає підприємство певним користувачам; пізнання економічної сутності показників звітності, їх місце та роль в оцінюванні діяльності підприємства; вміння готувати (нагромаджувати) необхідну для звітності інформацію; вміння заповнювати будь-які форми звітності, забезпечувати достовірність їх даних і використовувати останні для прийняття відповідних управлінських рішень.

  Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  -         призначення звітності підприємства, її склад та вимоги до складання;

  -         основні принципи складання звітності та порядок підготовки інформації;

  -         нормативно-правові документи, що регламентують порядок складання і подання державної звітності;

  -         порядок виправлення помилок та внесення змін у звітність підприємства;

  -         правила подання та відповідальність за несвоєчасне подання звітності підприємства;

  Студент повинен вміти:

  -         застосовувати облікові дані для складання звітності, визначати основні показники звітності;

  -         визначати та оцінювати вартість активів та пасивів підприємства, відображати їх у звітності;

  -         перевіряти узгодженість окремих показників звітності;

  -         складати основні форми державної фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності;

  -         аналізувати фінансову звітність підприємства, застосовуючи відповідні методичні прийоми;

  -         використовувати дані фінансової звітності для прийняття ефективних управлінських рішень.

  1.3 Розрахунок годин за видами занять:

  Для вивчення курсу «Звітність підприємств» студентами спеціальності «Облік і аудит» навчальним планом передбачено 135 академічних годин, в тому числі:

  1)     аудиторних – 51 години;

  з них:

  - лекційних 17 годин;

  - семінарських (практичних) 34 години;

  2) самостійна робота – 84 години.

  З метою забезпечення нормального ходу навчального процесу та ефективності оволодіння теоретичним і практичним матеріалом з курсу «Звітність підприємств» передбачені наступні різновиди навчальної роботи та форми поточного контролю залишкових знань:

  1)     підготовка конспекту лекцій;

  2)     виконання контрольних робіт;

  3)     підготовка та виклад інформаційно-аналітичних доповідей (ІНДЗ, рефератів, фіксованих виступів);

  4)     формування понятійно-термінологічного апарату (глосарію).

 • 1.1. Мета: опанування теоретичними знаннями та формування організаційно-методичних навиків для оптимального формування облікової політики підприємства, що здійснює господарську діяльність в ринкових умовах.

  1.2. Завдання курсу:

  –       оволодіти теоретичними основами  формування облікової політики;

  –       засвоїти організаційно-методичні аспекти формування облікової політики;

  –       набути практичні навички щодо формування облікової політики на підприємстві;

  –       визначати зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування облікової політики підприємства в ринкових умовах господарювання;

  –       вміти документально оформляти облікову політику підприємства та відображати у фінансовій звітності;

  –       опанувати методику оцінки впливу альтернативних варіантів облікової політики на показники фінансової звітності та можливості їх реалізації.

  1.3 Компетенції у результаті вивчення професійно-орієнтованої дисципліни „Облікова політика” студент повинен:

  Знати:  зміст модульної програми у відповідності з цілями навчання та змістом матеріалу в модулях.

  Вміти: на кожному етапі формування облікової політики підприємства визначати найоптимальніший варіант організації, техніки та методики ведення обліку господарської діяльності відповідно до умов внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.

  Розуміти: вимоги щодо формування облікової політики, її організаційного, технічного та методичного аспектів.